Dem Romain Hilgert säi „Rénert“… mam stolzen Ennertitel: "Komplett Editioun mat historeschen a politeschen Explikatiounen". In: Forum Nr. 102 S. 51-

Auteur:

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Michel Rodange [Auteur]
Romain Hilgert [Éditeur / rédacteur]
Renert. De Fuuss am Frack an a Maansgréisst. Komplett Editioun mat historeschen a politeschen Explikatioune vum Romain Hilgert 1987