Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

Mir schaffen op de Strôssen. Marschlidd fir Piano-Accordéon a Gesank. Musek a Musekarrangement vum Johnny Thillens. "Sie boten nicht die Gewähr"... ann du huet de Preiss se op d'Reichsautobahn geschëckt