Aus der Hémecht. Allerlê wat ech gesin, gehe'ert oder geduecht, hun ech hei an dém Bändchen a Reime bruecht

Auteur(e):

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Linden & Hansen (Imprimerie & Éditions)

Langues:

allemand

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique
Anne-Marie Millim [Auteur(e)]
Der Blick auf den Stahl. Fortschritt und Modernismus in der luxemburgischen Lyrik 1900 - 1940. In: Hémecht 65 (2013) 1, S. 27-50 2013