Teschend zwé Feier. Operett mat Gesank an 3 Akten. Musek vum Pol Albrecht

Auteur(e):

Compositeur, -trice:

Paul Albrecht

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres: