... fir ze kucken, fir ze schmaachen, aus dem schéinen Himmelsland ... Dem Jemp Schuster séng spatz Fieder In: Livres-Bücher (19 janv. 1996) No 1, p. 3

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Jemp Schuster [Auteur(e)]
Féiwer. Kabarä 1995