Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

Ons lëtzeburger Weiner. Eng humoristesch Deklamatio'n. Dem Stëck "Die 88. Weine" vum J. Trojan, dêlweis nogemâcht. Zum e'schte virgedrôn de 29. Februar 1920 zo' Rodange, vum Här Willy Rusteberg, op der General-Versammlong vum Verein "Haus a Scho'l"