Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

De Ballegtrieder. Eng humoristesch Deklamati'on. Zum e'schte virgedrôn de 29. Februar 1920 zo' Rodange, vum Här Jempy Hopp op der General-Versammlong vum Verein "Haus a Scho'l"