De Ballegtrieder. Eng humoristesch Deklamati'on. Zum e'schte virgedrôn de 29. Februar 1920 zo' Rodange, vum Här Jempy Hopp op der General-Versammlong vum Verein "Haus a Scho'l"

Auteur(e):

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: