D'Villa Fina. Kome'die'stek an dräi Akten. Der "Union dramatique" zu Letzeburg an Dankbarkät gewidemt. D'Stek spillt zu Letzeburg 1902-1903. Eechdernoacherdäitsch Theatersteker 6

Auteur(e):

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres: