Èng Stemmonk. Koměděstéck mat Gesank an èngem Akt fum Dicks (aus séngem Nachlass) ; Musék fum Alb. Berrens

Auteur(e):

Compositeur, -trice:

Albert Berrens

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: