Èng Stemmonk. Koměděstéck mat Gesank an èngem Akt fum Dicks (aus séngem Nachlass) ; Musék fum Alb. Berrens

Autor(in):

Komponist(in):

Albert Berrens

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: