"Loost de Mound do wou en as". Eine Anleitung zum Kabarett von Josy Braun. In: Tageblatt 19.01.1978. S. 5.

Auteur(e):

Date de publication:

Langues:

allemand

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Josy Braun [Auteur(e)]
loosst de mound do wou en as. gedichter a songen. illustréiert vum françois didier 1978