Et kréckelt an der Kréckel-Famill. [Zu: D'Kréckelfamill fiert an d'Vakanz.] In: Tageblatt 6.02.1998.

Auteur(e):

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Antoine de Saint-Exupéry [Auteur(e)]
Josy Braun [Auteur(e)]
Josy Braun [Traducteur, -trice]
Theater fir Kanner [De Pierrot an d'Pierrette - De lëschtege Kasperl an den traurege Clown - Eis Spillplatz zu Makadammeldeng - D'Manuela an säi Monni Poppokattepättel - D'Kréckelfamill fiert an d'Vakanz - Wat ass lass am ale Schlass - Bruder Sacha, grousse Clown - De klenge Prënz] [2002]