De blo'e Mondig oader Wen hoat d'Box. Lostspil mat Gesank ann äm Akt. Fir d'ischt Mol opgefou'ert durch den Eechdernoacher Turnverein am Fre'ijo'er 1868. Eechdernoacher Theatersteker 3

Autor(in):

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: