Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

„… déi verwuerelt kniwwel, déi sech ECH nennt vu ganz vir nees lasswéckelen …“ : Zum neuen Roman „Schacko Klak“ von Roger Manderscheid. In: Die Warte, Nr. 19, 16.06.1988