10 x Theater [De klenge Prënz - D'Kromm an der Heck - D'Rammelscheeder - Requiem fir e Lompekréimer - Mir si vum Viz - [avec Guy Rewenig et Guy Wagner] : D'Sakgaass - Wie bas de dann, Léo? - Hexejuegd - Den Här - Jhust 15]

Autor(in):

Übersetzer(in):

Erscheinungsort:

Bettemburg

Erscheinungsjahr:

Verlag:

Autor = chez l'auteur

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Rezension
r.s. (Robert Schneider) [Autor(in)]
Josy Braun: "Vollekstheater muss kee pejorative Beigeschmaach hun" Escher "Liewensfrou" spielt "Requiem fir e Lompekréimer". Kriminalgroteske wird seit 25 Jahren aufgeführt. In: Tageblatt 25.02.1994 1994
Neuauflage (erweitert, geänderter Titel, ...)
Antoine de Saint-Exupéry [Autor(in)]
Josy Braun [Übersetzer(in)]
De klenge Prënz. Antoine de Saint-Exupéry ; mat Zeechnonge vum Auteur ; an d'Lëtzebuergescht iwerdron vum Josy Braun 1994
Rezension
jak (Nic Jakob) [Autor(in)]
D'Rammelscheeder. [Zu: 10xTheater.] In: Revue 29.09.1983. S. 50-55. 1983
Rezension
André Wengler [Autor(in)]
[Rezension / compte rendu]. In: Le Républicain lorrain, Nr. 253 vom 25.10.1983, S.4 1983
Rezension
C.b. (Charles Bauler) [Autor(in)]
Theater: Den Här [zur Erstaufführung im Escher Stadttheater]. In: Revue 12.5.1979, Nr. 19, S. 14-17 1979