10 x Theater [De klenge Prënz - D'Kromm an der Heck - D'Rammelscheeder - Requiem fir e Lompekréimer - Mir si vum Viz - [avec Guy Rewenig et Guy Wagner] : D'Sakgaass - Wie bas de dann, Léo? - Hexejuegd - Den Här - Jhust 15]

Auteur(e):

Traducteur, -trice:

Lieu de publication:

Bettembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Braun (Verlag Josy)

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique
r.s. (Robert Schneider) [Auteur(e)]
Josy Braun: "Vollekstheater muss kee pejorative Beigeschmaach hun" Escher "Liewensfrou" spielt "Requiem fir e Lompekréimer". Kriminalgroteske wird seit 25 Jahren aufgeführt. In: Tageblatt 25.02.1994 1994
Réédition (élargie, avec changement de titre, ...)
Antoine de Saint-Exupéry [Auteur(e)]
Josy Braun [Traducteur, -trice]
De klenge Prënz. Antoine de Saint-Exupéry ; mat Zeechnonge vum Auteur ; an d'Lëtzebuergescht iwerdron vum Josy Braun 1994
Critique
jak (Nic Jakob) [Auteur(e)]
D'Rammelscheeder. [Zu: 10xTheater.] In: Revue 29.09.1983. S. 50-55. 1983
Critique
André Wengler [Auteur(e)]
[Rezension / compte rendu]. In: Le Républicain lorrain, Nr. 253 vom 25.10.1983, S.4 1983
Critique
C.b. (Charles Bauler) [Auteur(e)]
Theater: Den Här [zur Erstaufführung im Escher Stadttheater]. In: Revue 12.5.1979, Nr. 19, S. 14-17 1979