Méi ass et net. Aus de Programme vum Kabaret Sténkdéier avun 2066 bis 2010

Autor(in):

Erscheinungsort:

[s.l.] ()

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: